Maj 26, 2019+48 606-911-020biuro@veritas.gdynia.plROZWIĄZANIA FINANSOWE DLA BIZNESU

DOTACJE UNIJNE

Home / DOTACJE UNIJNE

DOTACJE UNIJNE

Dotacje unijne są szczególną szansą dla wielu przedsiębiorstw. Mogą wpłynąć na przewagę konkurencyjną na rynku lokalnym jak i globalnym. Dzięki skutecznemu aplikowaniu o bezzwrotne środki finansowe wspieramy wiele przedsiębiorstw. Dopasowujemy istniejące możliwości do Państwa potrzeb. Fundusze unijne mogą być niezwykle istotne w kwestii rozwoju własnego biznesu jednak. Warto skorzystać z pomocy naszych doradców, którzy dopilnują terminów i wskażą Państwu właściwy kierunek.
Fundusze polityki spójności w latach 2014-2020 zainwestowane zostaną w 6 krajowych programach operacyjnych. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego zarządzać będzie programami krajowymi, którymi są:

Program Infrastruktura i Środowisko:
– oś I: zmniejszenie emisyjności gospodarki,
– oś II: ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
– oś III: rozwój sieci drogowej ten-t i transportu multimodalnego,
– oś IV: infrastruktura drogowa dla miast,
– oś V: rozwój transportu kolejowego w Polsce,
– oś VI: rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach,
– oś VII: poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
– oś VIII: ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
– oś IX: wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,
– oś X: pomoc techniczna.

Program Inteligentny Rozwój:
– oś priorytetowa I wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
– oś II wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
– oś III wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
– oś IV zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.

INWESTYCJE:

W latach 2014 – 2020 przewidziano znaczące nakłady finansowe na rozwój sektora B+R. Główny celem jest stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw łączących osiągnięcia nauki z biznesem.

BADANIA I ROZWÓJ:

W związku z tym, w perspektywie 2014 – 2020 szczególny nacisk został położony na tworzenie projektów realizowanych wspólnie przez ośrodki naukowo-badawcze i przedsiębiorców. Takie wzmacnianie sektora B+R pozwala budować potencjał naukowy dostosowany do potrzeb rynku.

ŚRODOWISKO:

Polska energetyka oparta do tej pory głównie na węglu musi dorównać innym krajom Unii pod względem standardów ekologicznych. W związku z tym perspektywa 2014 – 2020 przewidziała na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ponad 27 mld EUR. Promowany będzie dalej wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w całkowitym bilansie energetycznym kraju.

PROJEKTY IT:

W nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 pojawi się zupełnie nowe źródło finansowania informatyzacji. Będzie to Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC). Przewidziano w związku z tym ponad 2,5 mld EUR na jego realizację. Z podstawowych założeń programu wynika, że do roku 2020 każdy Polak ma mieć dostęp do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s.

EKSPORT:

W nowej perspektywie 2014 – 2020 wsparcie na projekty eksportowe będzie dostępne przede wszystkim w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Również i tym razem środki na ten cel przewidziano w programach regionalnych.
Inteligentne Specjalizacje
Projekt wprowadzony do budżetu Unii Europejskiej na lata 2015-2020. Są to obszary badawczo-rozwojowe o dużych możliwościach wzrostu, opierające swój rozwój na interesujących pomysłach biznesowych, innowacjach, nowych rozwiązaniach technologicznych i współpracy.

Wyłoniono cztery obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:

1) technologie off-shore i portowo-logistyczne (ecoprzyjazne eksploracje zasobów morza, urządzenia i konstrukcje w środowisku morskim, urządzenia i systemy podwodne, technologie energooszczędne i niskoemisyjne na obszarach morskich)

2) technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie (m.in.: efektywność i bezpieczeństwo aktywności człowieka w sferze gospodarczej i społecznej dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: multimodalne interfejsy człowiek-maszyna, systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy, przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych, chmury obliczeniowe).

3) technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw (m.in.: będą sprzyjać spadkowi energochłonności gospodarki i jej negatywnego oddziaływania na środowisko dzięki: odnawialnym źródłom energii, generacji rozproszonej i energetyce prosumenckiej, smart grid w systemie przesyłu i dystrybucji energii, magazynowanie energii, pojazdy o napędzie alternatywnym, energetyczne wykorzystanie odpadów)

4) technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się (m.in.: będą sprzyjać redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki kompleksowym i zindywidualizowanym rozwiązaniom w profilaktyce, diagnostyce i terapii; systemom opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym).

Nasz CEL

Najistotniejszym celem w naszej działalności jest uczciwa i profesjonalna obsługa oraz sumienne wykonanie powierzonych nam zadań. Na bieżąco sprawdzamy dostępne programy dotyczące dofinansowań jak również zmieniające się wytyczne, przepisy oraz rozporządzenia.

Skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami