Lipiec 19, 2019+48 606-911-020biuro@veritas.gdynia.plROZWIĄZANIA FINANSOWE DLA BIZNESU

Kredyt technologiczny

Home / Finansowanie / Kredyt technologiczny
Kredyt technologiczny udzielany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na realizację inwestycji technologicznej polegającej na:

 • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług – (nową technologią jest technologia w postaci prawa własności przemysłowej (np. patentu) lub usługi badawczo-rozwojowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która jest stosowana na świecie przez okres nie dłuższy niż 5 lat)
 • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Parametry

 • Wysokość premii technologicznej nie może przekroczyć 4mln zł i limitów pomocy na inwestycję dla MŚP / maksymalnie do 70% kapitału kredytu,
 • Kwota kredytu uzależniona jest od wielkości projektu oraz zdolności kredytowej wnioskodawcy,
 • Okres kredytowania wynosi 10 lat,
 • Waluta kredytu technologicznego rekomendowana przez BGK to PLN,
 • Udział środków własnych przedsiębiorcy to co najmniej 25% wydatków kwalifikujących się do sfinansowania kredytem,
 • Ważność promesy kredytu technologicznego  – 9 miesięcy.

Wydatki, które można sfinansować kredytem technologicznym, m.in.:

 • Zakup na warunkach rynkowych gruntu lub prawa użytkowania wieczystego do wysokości 10% wydatków kwalifikowanych,
 • Zakup na warunkach rynkowych budynku, budowli lub ich części,
 • Zakup lub wytworzenie środków trwałych,
 • Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej ,
 • Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji, pod warunkiem, że umowa najmu, dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lata od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji,
 • Wydatki ponoszone na wykonanie przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii.

Korzyści

 •  atrakcyjne oprocentowanie i prowizje,
 • możliwość uzyskania premii technologicznej do 70% wartości kosztów kwalifikowanych,
 • promesa kredytu technologicznego ważna przez 9 miesięcy,
 • długi okres kredytowania,
 • dogodny system spłaty kredytu,
 • możliwość obniżenia podatku dochodowego przez zaliczenie odsetek i prowizji w koszty działalności firmy,
 • możliwość odliczenia amortyzacji środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych od przychodów firmy,
 • premia technologiczna dla celów podatkowych traktowana jako zwrot wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (premia technologiczna nie jest przychodem).

Skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami