Październik 16, 2019+48 606-911-020biuro@veritas.gdynia.plROZWIĄZANIA FINANSOWE DLA BIZNESU

Obsługa Prawna

Home / Obsługa Prawna

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

Nasi prawnicy oraz doradcy podatkowi bardzo chętnie pomogą każdemu przedsiębiorcy w jego bieżącej działalności a w szczególności oferują kompleksowe usługi doradcze w dziedzinie prawa spółek, ładu korporacyjnego i obsługi korporacyjnej, począwszy od utworzenia podmiotów i usług wsparcia w procesie rejestracji czy przekształcania formy prawnej, poprzez bieżącą, kompleksową obsługę prawno-podatkową, po restrukturyzację lub zakończenie działalności.

Zapewniamy kompleksową bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego, obejmującą m.in.:

 • występowanie w sprawach rejestrowych,
 • rozwiązywanie problemów prawnych związanych z działalnością spółki,
 • opracowywanie aktów założycielskich i umów spółek,
 • opracowywanie projektów dokumentów związanych ze zmianami organizacyjnymi, w szczególności zmianami umów spółek, zmianami wysokości kapitału zakładowego, umarzaniem udziałów, zmianami w składzie wspólników (akcjonariuszy) itp.,
 • opracowywanie regulaminów organów spółek, w szczególności regulaminów zarządu i rady nadzorczej,
 • sporządzanie umów z członkami zarządu i prokurentami,
 • opracowywanie protokołów posiedzeń organów spółek,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika przy zawieraniu umów pomiędzy spółką a jej organem,
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej spółki,
 • opracowywanie założeń przekształceń kapitałowych, przeprowadzanie procesów łączenia, podziałów i przekształceń spółek
 • doradztwo w zakresie likwidacji podmiotów w tym upadłości likwidacyjnej i układowej – oferujemy reprezentowanie wierzycieli przed syndykiem, nadzorcą sądowym oraz zarządcą, wspieranie procedury likwidacyjnej, udział w negocjacjach dot. możliwości zawarcia układu, badanie kwestii odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości oraz reprezentację i pomoc prawną w toku postępowań likwidacyjnych i upadłościowych;
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych i wspólników spółek osobowych
 • przygotowania aktów z zakresu prawa pracy – (regulamin wynagradzania, regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp.) oraz reprezentację pracodawcy w sporach z pracownikami. Przygotowywanie umów o pracę i kontraktów menadżerskich
 • reprezentowanie Klienta w prowadzonych negocjacjach z kontrahentami;
Skontaktuj się z nami