Maj 26, 2019+48 606-911-020biuro@veritas.gdynia.plROZWIĄZANIA FINANSOWE DLA BIZNESU

POŻYCZKI Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

Home / POŻYCZKI Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

POŻYCZKI Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ 2014-2020

 

Pożyczki z funduszy Unii Europejskiej są przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE. Jest to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a z czasem zastąpi całkowicie instrumenty zwrotne (dotacje).

Pożyczki są często atrakcyjniejsze cenowo niż kredyty bankowe, charakteryzują się mniej skomplikowanym procesem uzyskania i nie wymagają spełnienia szeregu restrykcyjnych warunków, jakie dla nowych lub rozwijających się przedsiębiorstw są często barierą nie do przejścia w bankach.

Podstawą oceny i weryfikacji klienta jest w tym wypadku atrakcyjność projektu oraz biznesplan, który obrazuje potencjał dochodu z danej inwestycji. Maksymalny okres spłaty pożyczki w zależności od programu i regionu wynosi od 5 do 7 lat przy możliwej karencji w spłacie kapitału od 6 do 12 miesięcy.

Kwoty maksymalne udzielanych pożyczek w zależności od regionu, wynoszą od 400 tys.do 600 tys. zł. Najniższe możliwe do uzyskania oprocentowanie pożyczek oferowane przez Fundusze ich udzielające wynosi od 2 do 4,5% w zależności od województwa.

Na wysokość oprocentowania wpływ ma proponowane zabezpieczenie pożyczki oraz sytuacja finansowa przedsiębiorcy w ramach dotychczasowej działalności.

 

KTO MOŻE UZYSKAĆ POŻYCZKĘ

O Pożyczkę mogą się ubiegać wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), wrozumieniu przepisów załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6sierpnia 2008r., którzy jednocześnie:

1. Nie są przedsiębiorcami znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244/02 z 01.10.2004r.)

2. Nie mają obowiązku zwrotu pomocy, wynikającego z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem

3. Nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

Przedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę musi również spełniać poniższe kryteria:

 • posiada zdolność kredytową tj. zdolność spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty;
 • prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazał znaczącej straty bilansowej   (w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej);
 • terminowo regule płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS. Dla udokumentowania powyższej okoliczności wnioskodawca składa oświadczenia o braku zadłużenia wobec powyższych instytucji. Jeśli z tytułu jakichkolwiek zaległych należności przedsiębiorstwo jest dłużnikiem Skarbu Państwa lub ZUS, to konieczną przesłanką dopuszczalności ubiegania się o pożyczkę jest uprzednie zawarcie z wierzycielem porozumienia co do terminu i sposobu spłaty długu.W takiej sytuacji wnioskodawca przedkłada pożyczkodawcy umowę z wierzycielem lub jego decyzję w przedmiotowej sprawie.
 • posiada odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem.

Pożyczkodawca może uzależnić udzielenie pożyczki od zapewnienia udziału środków własnych wnioskodawcy na częściowe pokrycie przedsięwzięcia, o którego finansowanie ubiega się wnioskodawca (do 20%).

 

NA JAKI CEL MOŻE ZOSTAĆ PRZEZNACZONA POŻYCZKA

Pożyczki mogą być udzielane zgodnie z zasadami pomocy de minimis określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2009 Nr 105, poz. 874 z pozn. zm.), przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, w tymw szczególności na:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie, lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP,przy czym prace związane z realizacją projektu, na który ma być udzielona pożyczka, mogą się rozpocząć po złożeniu przez pożyczkobiorcę wniosku o pożyczkę wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis zgodnie z zapisami §22 ww. Rozporządzenia, gdzie przez rozpoczęcie prac związanych z realizacją nowej inwestycj i należy rozumieć podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia ruchomych środków trwałych, z wyłączeniem wydatków związanych z przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowej.

 

RODZAJE ZABEZPIECZEŃ

Obligatoryjnie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • poręczenie funduszu poręczeń kredytowych ,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

 

Uwaga! Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

Kancelaria Finsnowa Veritas specjalizuje się w pozyskiwaniu pożyczek ze środków unijnych dla mikro, małych i średnich  przedsiębiorców. Współpracujemy z wieloma Funduszami Pożyczkowymi. Przygotowujemy pełną dokumentację wraz z biznes planem, reprezentujemy naszego klienta przed instytucją rozpatrującą wniosek o udzielenie pożyczki, jak również pomagamy rozliczyć środki przed wypłatą kolejnych transz i na koniec pożyczki.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami